Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY JEFTA Service asistance24 s.r.o. platné OD 25.05.2018

V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) pristupujeme k úprave našich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) prevádzkovaného spoločnosťou JEFTA Service asistance24 s.r.o. (ďalej len JEFTA) Nové VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018. Celé znenie obchodných podmienok nájdete na: https://www.zltyanjel.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/ . Chceme vás uistiť, že nové VOP sú plne v súlade s legislatívou nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a nie je nutné mať uzatvorenú žiadnu ďalšiu novú zmluvu. Podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, o Vašich právach pri ich spracúvaní, vrátane všetkých kontaktných údajov, nevyhnutných pre uplatnenie Vašich práv nájdete na https://www.zltyanjel.sk

Všeobecné obchodné podmienky slúžia z hľadiska poskytovaných služieb spoločnosti JEFTA pre ŽLTÝ ANJEL Assistance, pri vyslobodzovacích, odťahových službách, produktových službách a poruchách vozidiel na špecifikáciu poskytovaných služieb a výklad určitých pojmov, ktorými sú služby definované v týchto Všeobecných obchodných podmienkach:

1. Základné ustanovenia a pojmy

1.1 Poskytovateľom asistenčných služieb je spoločnosť JEFTA Service asistance24 s.r.o. s adresou P.O.BOX 223
851 01 Bratislava, Slovakia, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava Oddiel: s.r.o., vložka 87497/B, IČO: 46 773 878 (ďalej len JEFTA ), ktorá disponuje dostatočnými technickými a materiálnymi prostriedkami pre zabezpečenie plynulého poskytovania takýchto služieb resp. ich poskytuje prostredníctvom svojich zmluvných partnerov.

1.2 Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom domény globálnej počítačovej siete www.zltyanjel.sk objednala služby ŽLTÝ ANJEL Assistance a na základe platobných údajov obdŕžaných od ŽLTÝ ANJEL Assistance vykonala úhradu plnej sumy na príslušný bankový účet JEFTA Service24,s.r.o. alebo obdŕžala asistenčné služby ŽLTÝ ANJEL Assistance v rámci marketingovej akcie ako bonus od partnera JEFTY .

1.3 Vozidlo je akékoľvek motorové vozidlo s okamžitou hmotnosťou do 3500 kg vrátane, ktoré Klient uviedol pri objednávke služby od ŽLTÝ ANJEL Assistance a je vo vlastníctve Klienta alebo v užívaní Klientom s vedomím a zvolením majiteľa tohto vozidla.

1.4 Udalosť je situácia, počas ktorej ma Klient nárok na využitie asistenčných služieb od ŽLTÝ ANJEL Assistance . Ide o prípady, kedy sa Vozidlo stáva na ceste , počas cesty, nepojazdným v dôsledku technickej poruchy, dopravnej nehody, nedostatku paliva, či defektu pneumatiky.

1.5 Objednávka je jednostranným právnym úkonom Klienta, ktorým vyjadruje záujem o využívanie asistenčných služieb od ŽLTÝ ANJEL Assistance ponúkaných od ŽLTÝ ANJEL Assistance, za cenu uvedenú v aktuálnom cenníku, v presne určenej variante a dobe platnosti. Súčasne je objednávka aj návrhom kúpnej zmluvy zo strany Klienta.

2.1 Služby balíka od ŽLTÝ ANJEL Assistance  (ďalej len Služby) majú charakter asistenčných služieb a služieb pomoci Klientovi na ceste v prípade dopravnej nehody Vozidla, poruchy Vozidla, nepojazdnosti Vozidla, či v prípade nedostatku pohonných hmôt vo Vozidle a defektu na Vozidle.

2.2 Klient je v prípade situácií spomenutých v bode 2.1 oprávnený využívať Služby pre Vozidlo na základe asistenčnej karty (časť 2.3), vystavenej od ŽLTÝ ANJEL Assistance.

2.3 Asistenčná karta (ďalej len Karta) je dokladom vystaveným od ŽLTÝ ANJEL Assistance, ktorá oprávňuje Klienta k využitiu Služieb. Karta obsahuje okrem kontaktných údajov od ŽLTÝ ANJEL Assistance aj jedinečné označenie a dobu jej platnosti.

2.4 Platnosť Karty je 1 technický rok, štvrťrok alebo 14 dní podľa daného produktu. Začína plynúť dňom pripísania plnej sumy úhrady za Objednávku Služieb na príslušný bankový účet JEFTY. Týmto dňom dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy na Služby. Platí na deň ako si klient objedná službu a krajinu. Platný produkt je až prídu financie na účet JS24.

2.5 ŽLTÝ ANJEL Assistance  doručí Klientovi Kartu prostredníctvom pošty do 14 pracovných dní spolu s daňovým dokladom vystaveným na základe údajov, ktoré Klient uviedol v Objednávke. Potvrdenie o prijatí platby spolu s údajmi o Karte, ktoré Klientovi slúžia ako náhrada Karty po dobu, kým bude Karta Klientovi fyzicky doručená poštou bude zaslané od ŽLTÝ ANJEL Assistance  prostredníctvom správy elektronickej pošty na adresu, ktorú Klient uviedol v Objednávke. od ŽLTÝ ANJEL Assistance  a jej partner JEFTA  nezodpovedá za nedoručenie Karty zavinené poštou alebo zlej adresy uvedenej Klientom. od ŽLTÝ ANJEL Assistance a JEFTA taktiež nezodpovedá za poškodenie Karty počas doručenia poštou, poškodením alebo stratou klienta. V prípade žiadosti o znovu vydanie Karty počas jej platnosti je od ŽLTÝ ANJEL Assistance  a JEFTA oprávnená účtovať si za týmto účelom administratívny poplatok vo výške 10 EUR.

2.6 Prenos, prepis a darovanie Karty, ktorá bola vystavená k pôvodnému vozidlu, ktoré majiteľ predal, daroval a podobne je Karta aj naďalej platná do skončenia jej platnosti. Ten kto predal vozidlo alebo daroval, oboznámi nového majiteľa o skutočnosti, že toto vozidlo má produktovú Kartu. Nový majiteľ musí následne zaslať nové informácie a fotokópiu TP na zltyanjel@zltyanjel.sk. Pôvodná Karta, prenos Karty  na iné motorové vozidlo, na nové motorové vozidlo, na nového vlastníka nového vozidla, na príbuznú osobu, na rodinného príslušníka, na nového majiteľa, alebo na nového držiteľa nie sú možné. Každé vozidlo má samostatnú Kartu podľa VIN vozidla.

2.7 Služby existujú vo variantoch, a to:
a) ŽLTÝ ANJEL Assistance – Slovensko 1 – s územnou platnosťou služieb obmedzenou na vnútorné štátne hranice Slovenskej Republiky.

Produkt pre fyzické a právnické osoby pre všetky vozidlá do 3,5 tony . Výluka vozidiel: MiniBUS do 9 miest, VAN, Tranzit, Transportér, CRAFTER , Dodávka, DUCATO, DAILY, BOXER, CARNIVAL, Sprinter, VIANO, VITO, Master, Trafic, Vivaro, MOVANO, JUMPER, H- 1.

b) ŽLTÝ ANJEL Assistance – Slovensko 2 – s územnou platnosťou služieb obmedzenou na vnútorné štátne hranice Slovenskej Republiky.

Produkt pre fyzické a právnické osoby pre všetky vozidlá do 3,5 tony . Výluka vozidiel: MiniBUS do 9 miest, VAN, Tranzit, Transportér, CRAFTER , Dodávka, DUCATO, DAILY, BOXER, CARNIVAL, Sprinter, VIANO, VITO, Master, Trafic, Vivaro, MOVANO, JUMPER, H- 1.

c) ŽLTÝ ANJEL Assistance – Slovensko ŠPECIÁL – s územnou platnosťou služieb obmedzenou na vnútorné štátne hranice Slovenskej Republiky.

VÝHRADNE PRE VOZIDLÁ : MiniBUS do 9 miest, VAN, Tranzit, Transportér, CRAFTER , Dodávka, DUCATO, DAILY, BOXER, CARNIVAL, Sprinter, VIANO, VITO, Master, Trafic, Vivaro, MOVANO, JUMPER, H- 1.

d) ŽLTÝ ANJEL Assistance Slovensko + Susedný štát, s územnou platnosťou na území Slovenskej Republiky, Česko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko

Produkt pre fyzické a právnické osoby pre všetky vozidlá do 3,5 tony.

e) ŽLTÝ ANJEL Assistance – „Rodinné šťastie“, s územnou platnosťou len na území Slovenskej republiky.

Produkt pre fyzické a právnické osoby pre všetky vozidlá do 3,5 tony . Výluka vozidiel: MiniBUS do 9 miest, VAN, Tranzit, Transportér, CRAFTER , Dodávka, DUCATO, DAILY, BOXER, CARNIVAL, Sprinter, VIANO, VITO, Master, Trafic, Vivaro, MOVANO, JUMPER, H- 1.

f) ŽLTÝ ANJEL Assistance – „Vietor vo vlasoch“, s územnou platnosťou len na území Slovenskej republiky.

Produkt pre fyzické a právnické osoby pre všetky vozidlá do 3,5 tony a motorku, štvorkolku. Výluka vozidiel: MiniBUS do 9 miest, VAN, Tranzit, Transportér, CRAFTER , Dodávka, DUCATO, DAILY, BOXER, CARNIVAL, Sprinter, VIANO, VITO, Master, Trafic, Vivaro, MOVANO, JUMPER, H- 1.

g) ŽLTÝ ANJEL Assistance – EURÓPA 1 (1. technický rok) s územnou platnosťou na území Slovenskej Republiky, členských štátov Európskej Únie, Chorvátskej Republiky a Švajčiarskej konfederácie.

Produkt pre fyzické a právnické osoby pre všetky vozidlá do 3,5 tony.

h) ŽLTÝ ANJEL Assistance – ISTOTA za „ 12 “ (technický rok ) s územnou platnosťou na území Slovenskej Republiky a EURÓPY

Produkt pre fyzické a právnické osoby pre všetky vozidlá do 3,5 tony.

i) ŽLTÝ ANJEL Assistance – DOVOLENKA  ŠPECIÁL  (14 dní),  s územnou platnosťou na území,  s územnou platnosťou na území Slovenskej Republiky, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Taliansko + tranzitné krajiny

Produkt pre fyzické a právnické osoby pre všetky vozidlá do 3,5 tony .

POVOLENÉ: MiniBUS do 9 miest

Výluka vozidiel: VAN, Tranzit, Transportér, CRAFTER , Dodávka, DUCATO, DAILY, BOXER, CARNIVAL, Sprinter, VIANO, VITO, Master, Trafic, Vivaro, MOVANO, JUMPER, H- 1.

2.8 ŽLTÝ ANJEL Assistance Slovensko 1, 2 a Slovensko ŠPECIÁL zahŕňa nasledovné Služby:
a) Jazdu a pristavenie odťahového resp. asistenčného vozidla ŽLTÝ ANJEL Assistance na miesto v rámci SR, odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR, odťah vozidla do miesta určenia (adresa), ktoré klient zadal do objednávky.
b) Naloženie Vozidla na odťahové vozidlo ŽLTÝ ANJEL Assistance  na mieste v rámci SR podľa určenia Klienta.
c) Odťah Vozidla na miesto v rámci SR a posádka max. 5 osôb, odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR, odťah vozidla do miesta určenia (adresa), ktoré klient zadal do objednávky.
d) Zloženie Vozidla z odťahového vozidla ŽLTÝ ANJEL Assistance na mieste určenia v rámci SR, odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR, odťah vozidla do miesta určenia (adresa), ktoré klient zadal do objednávky.
e) Vyslobodenie Vozidla z miesta mimo cesty po dopravnej nehode v rámci SR technikou ŽLTÝ ANJEL Assistance.
f) Jazdu asistenčného vozidla ŽLTÝ ANJEL Assistance za účelom dovozu pohonných hmôt druhu a množstva, ktoré si určí Klient a dovoz týchto pohonných hmôt pre Vozidlo na miesto v SR podľa určenia Klientom.
g) Jazdu asistenčného vozidla ŽLTÝ ANJEL Assistance za účelom výmeny kolesa, či opravy na Vozidle na mieste v rámci SR podľa určenia Klientom a fyzická výmena kolesa či oprava na Vozidle pracovníkom ŽLTÝ ANJEL Assistance.
h) Jazdu a pristavenie asistenčného vozidla ŽLTÝ ANJEL Assistance na miesto v rámci SR podľa určenia Klienta za účelom odvozu posádky Vozidla a batožiny na miesto v rámci SR, odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR, odťah vozidla do miesta určenia (adresa), ktoré klient zadal do objednávky.

2.9 ŽLTÝ ANJEL Assistance Európa 1 – 1. technický rok zahŕňa nasledovné služby:
a) Služby obsiahnuté v ŽLTÝ ANJEL Assistance Slovensko, podľa bodu 2.8
b) Pristavenie odťahového resp. asistenčného vozidla na miesto v súlade s územným vymedzením podľa bodu 2.7b a odťah Vozidla na miesto v rámci SR podľa určenia Klienta.
c) Pristavenie asistenčného vozidla na miesto v súlade s územným vymedzením podľa bodu 2.7b a odvoz posádky Vozidla a batožiny na miesto v SR podľa určenia Klienta.

2.10 Rozsah Služieb je obmedzený na služby uvedené v bode 2.8 a 2.9.

2.11 Náklady za pohonné hmoty privezené podľa bodu 2.8f nesie Klient. Pri dovoze pohonných hmôt poskytne pracovník ŽLTÝ ANJEL Assistance Klientovi platný daňový doklad o nadobudnutí privezených pohonných hmôt. Klient je povinný pri dovoze pohonných hmôt bezodkladne preplatiť pracovníkovi ŽLTÝ ANJEL Assistance úplnú finančnú náhradu za náklady na pohonné hmoty podľa predloženého daňového dokladu o nadobudnutí.

2.12 Náklady za privezené náhradné diely pre Vozidlo podľa bodu 2.8g nesie Klient. Pri ich dovoze poskytne pracovník ŽLTÝ ANJEL Assistance Klientovi platný daňový doklad za privezené náhradné diely. Klient je povinný pri dovoze náhradných dielov bezodkladne preplatiť pracovníkovi ŽLTÝ ANJEL Assistance  a JEFTY úplnú finančnú náhradu za použité náhradné diely pre odstránenie poruchy na Vozidle podľa predloženého daňového dokladu.

2.9 a)   ŽLTÝ ANJEL Assistance – ISTOTA za „12 “ ( technický rok ) – Menšie finančné zaťaženie tohto produktu:
a) Služby obsiahnuté v ŽLTÝ ANJEL Assistance Slovensko, podľa bodu 2.8
b) Pristavenie odťahového vozidla a odťah vozidla na miesto v SR a EÚ podľa adresy zadanej v objednávke podľa určenia Klienta.
c) Pristavenie asistenčného vozidla na miesto v súlade s územným vymedzením podľa bodu 2.7b a) odvoz posádky Vozidla a batožiny na miesto v SR podľa adresy zadanej v objednávke a podľa určenia Klienta.

2.10 b) Rozsah Služieb je obmedzený na služby uvedené v bode 2.8 a 2.9.

2.11 c) Náklady za pohonné hmoty privezené podľa bodu 2.8f nesie Klient. Pri dovoze pohonných hmôt poskytne pracovník ŽLTÝ ANJEL Assistance Klientovi platný daňový doklad o nadobudnutí privezených pohonných hmôt. Klient je povinný pri dovoze pohonných hmôt bezodkladne preplatiť pracovníkovi ŽLTÝ ANJEL Assistance úplnú finančnú náhradu za náklady na pohonné hmoty podľa predloženého daňového dokladu o nadobudnutí.

2.12 d) Náklady za privezené náhradné diely pre Vozidlo podľa bodu 2.8g nesie Klient. Pri ich dovoze poskytne pracovník ŽLTÝ ANJEL Assistance Klientovi platný daňový doklad za privezené náhradné diely. Klient je povinný pri dovoze náhradných dielov bezodkladne preplatiť pracovníkovi ŽLTÝ ANJEL Assistance  a JEFTY úplnú finančnú náhradu za použité náhradné diely pre odstránenie poruchy na Vozidle podľa predloženého daňového dokladu.

2.13 ŽLTÝ ANJEL Assistance Slovensko + Susedný štát zahŕňa nasledovné služby:

a) Odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR
b) Pomoc mechanika pri poruche vozidla v rámci SR
c) Odťahové služby z vybraného susedného štátu do SR
d) Odvoz posádky max 5 osôb a batožiny náhradným vozidlom z vybraného susedného štátu do SR
e) Použitie hydraulickej ruky
f) Naloženie a zloženie vozidla na a z odťahového vozidla
g) Uloženie a stráženie vozidla na centrálnom parkovisku po dobu 3 dní
h) Odvoz posádky a batožiny náhradným vozidlom v rámci SR
i) Dovoz pohonných hmôt na miesto určenia v rámci SR
j) Výmena defektu kolesa na ceste mechanikom v rámci SR
k) Dovoz náhradnej pneumatiky v rámci SR
l) Pomoc zo strany NON STOP dispečingu
m) Zabezpečenie ubytovania zo strany dispečingu
n) Poskytnutie informácií príbuzným zo strany dispečingu
o) Informácie o trase či dopravnej situácii zo strany dispečingu

2.14 ŽLTÝ ANJEL Assistance Slovensko/ DOVOLENKA – ŠPECIÁL /14 dní zahŕňa nasledovné služby:

a) Odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR
b) Pomoc mechanika pri poruche vozidla v rámci SR
c) Odťahové služby z ostatných zahrnutých krajín do SR
d) Odvoz posádky max 5 osôb a batožiny náhradným vozidlom z z ostatných zahrnutých krajín do SR
e) Použitie hydraulickej ruky
f) Naloženie a zloženie vozidla na a z odťahového vozidla
g) Uloženie a stráženie vozidla na centrálnom parkovisku po dobu 3 dní
h) Odvoz posádky a batožiny náhradným vozidlom v rámci SR
i) Dovoz pohonných hmôt na miesto určenia v rámci SR
j) Výmena defektu kolesa na ceste mechanikom v rámci SR
k) Dovoz náhradnej pneumatiky v rámci SR
l) Pomoc zo strany NON STOP dispečingu
m) Zabezpečenie ubytovania zo strany dispečingu
n) Poskytnutie informácií príbuzným zo strany dispečingu
o) Informácie o trase či dopravnej situácii zo strany dispečingu

Bod 2.15  ŽLTÝ ANJEL Assistance „ Rodinné šťastie  “  / dve vozidlá / zahŕňa tieto služby :

 1. Odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR, odťah vozidla do miesta určenia (adresa), ktoré klient zadal do objednávky
 2. Pomoc mechanika pri poruche vozidla v rámci SR
 3. Použitie hydraulickej ruky
 4. Naloženie a zloženie vozidla na a z odťahového vozidla
 5. Uloženie a stráženie vozidla na centrálnom parkovisku po dobu 3 dní
 6. Odvoz posádky max 5 osôb a batožiny náhradným vozidlom, odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR, odťah vozidla do miesta určenia (adresa), ktoré klient zadal do objednávky
 7. Dovoz pohonných hmôt na miesto určenia v rámci SR
 8. Výmena defektu kolesa na ceste mechanikom v rámci SR
 9. Dovoz náhradnej pneumatiky v rámci SR
 10. Pomoc zo strany NON STOP dispečingu
 11. Zabezpečenie ubytovania zo strany dispečingu
 12. Poskytnutie informácií príbuzným zo strany dispečingu
 13. Informácie o trase či dopravnej situácii zo strany dispečingu

Bod 2.16  ŽLTÝ ANJEL Assistance „ Vietor vo vlasoch  “  / jedno vozidlo + motorka alebo štvorkolka  / zahŕňa tieto služby :

a) Odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR, odťah vozidla do miesta určenia (adresa), ktoré klient zadal do objednávky
b) Pomoc mechanika pri poruche vozidla v rámci SR
c) Použitie hydraulickej ruky
d) Naloženie a zloženie vozidla na a z odťahového vozidla
e) Uloženie a stráženie vozidla na centrálnom parkovisku po dobu 3 dní
f) Odvoz posádky max 5 osôb a batožiny náhradným vozidlom, odťahové a vyslobodzovacie práce v rámci SR, odťah vozidla do miesta určenia (adresa), ktoré klient zadal do objednávky
g) Dovoz pohonných hmôt na miesto určenia v rámci SR
h) Výmena defektu kolesa na ceste mechanikom v rámci SR
i) Dovoz náhradnej pneumatiky v rámci SR
j) Pomoc zo strany NON STOP dispečingu
k) Zabezpečenie ubytovania zo strany dispečingu
l) Poskytnutie informácií príbuzným zo strany dispečingu
m) Informácie o trase či dopravnej situácii zo strany dispečingu

3.1 Predpokladom k využitiu Služieb je platná Karta podľa bodu 2.4

3.2 Za využitie Služieb v rámci platnosti Karty v prípade poruchy na Vozidle alebo dopravnej nehody Vozidla nevznikajú Klientovi ďalšie finančné záväzky voči ŽLTÝ ANJEL Assistance okrem prípadov uvedených v bodoch 2.10 a 2.11

3.3 Pre využitie Služieb Klient kontaktuje centrálny dispečing ŽLTÝ ANJEL Assistance alebo JEFTA Service24 na telefónnom čísle v skrátenom tvare 18 900, alebo alternatívnych telefónnych číslach +421 948 044 144, +421 948 013 422. Všetky uvedené telefónne čísla sú za použitia medzinárodnej predvoľby +421 dostupné aj zo zahraničia.

3.4 ŽLTÝ ANJEL Assistance sa zaväzuje udržiavať nepretržitú prevádzku centrálneho dispečingu 24 hodín denne.

3.5 Pri kontaktovaní centrálneho dispečingu je Klient povinný pracovníkovi ŽLTÝ ANJEL Assistance preukázať sa jedinečným označením vyznačeným na Karte pre identifikáciu Klienta a jeho nároku na využitie Služieb. Po overení Klient uvedie dispečerovi svoju geografickú polohu v čo najpresnejšej miere a druh pomoci (v zmysle bodov 2.8 resp. 2.9), ktorú pre Vozidlo potrebuje a zanechá pracovníkovi ŽLTÝ ANJEL Assistance svoj telefonický kontakt, na ktorý ho bude možné telefonicky kontaktovať. Pracovník ŽLTÝ ANJEL Assistance  zabezpečí výjazd adekvátneho odťahového alebo asistenčného vozidla na miesto, ktoré Klient uviedol.

3.6 Do doby príjazdu asistenčného alebo odťahového vozidla pracovník ŽLTÝ ANJEL Assistance priebežne informuje klienta o zostávajúcom čase do príjazdu asistenčného alebo odťahového vozidla.

4.1 Za zneužitie Služieb zo strany Klienta sa považuje: a) Využitie Služieb na iné motorové vozidlo ako Vozidlo podľa bodu 1.3 b) Využitie Služieb na motorové vozidlo rovnakej značky a modelu ako Vozidlo so zámenou EČV a VIN c) Využitie Služieb na Vozidlo, ktoré je evidované v registri odcudzených vozidiel MVSR a EÚ d) Využitie Služieb v iných prípadoch ako sú uvedené v bode 1.4 e) Využitie Služieb na Vozidlo, ktoré bolo dovezené zo zahraničia na územie SR s použitím EČV iného vozidla f) Využitie služieb na vozidlo, ktoré bolo pokazené, havarované, odstavené pred objednávkou služby ŽLTÝ ANJEL Assistance alebo  JJEFTA Service24 v rámci SR a EÚ.

4.2 Zneužitie Služieb podľa bodu 4.1 vedie k strate nároku na využívanie Služieb zo strany Klienta

4.3 V prípade ak následkom zneužitia Služieb Klientom (podľa bodu 4.1) vzniknú ŽLTÝ ANJEL Assistance alebo JEFTA náklady, budú tieto náklady Klientovi vyúčtované podľa platného cenníka ŽLTÝ ANJEL Assistance alebo JEFTY. Cenník je k dispozícií na dispečingu.

4.4 ŽLTÝ ANEL Assistance je oprávnená žiadať pri využití Služieb od Klienta osvedčenie o evidencii vozidla (tzv. technický preukaz), produktovú kartu a iné dokumenty za účelom preskúmania oprávnenosti využitia Služieb a vykonať potrebnú kontrolu vozidla v tejto súvislosti.

4.5 ŽLTÝ ANJEL Assistance alebo JEFTA je oprávnená zhodnotiť a prípadne odmietnuť vykonanie Služieb, v prípade ak ich poskytnutie Klient žiada do 144 hodín / 6 dní odo dňa vystavenia Karty.

4.6 Služby sú poskytované na diaľničných úsekoch, rýchlostných komunikácií, obecných komunikácií, mestských komunikácií, cestách prvej, druhej, tretej a štvrtej triedy.

4.7 Služby nie sú poskytované na: ťažko dostupný terén, horské cesty, poľné cesty viac ako 50 metrov od komunikácie – ochranné pásmo cesty, neoznačené poľné cesty, bahnitý terén, pre vozidlá, ktoré sa zúčastňujú rôznych automobilových pretekov, automobilových šprintérskych pretekov, automobilových terénnych pretekov, nedostupný terén pre odťahovú techniku. Tieto služby si hradí Klient sám podľa platného cenníka ŽLTÝ ANJEL Assistance alebo JEFTA Service24, ktorý je k dispozícií na centrálnom dispečingu ŽLTÝ ANJEL Assistance. Platba musí byť vždy hradená z územia Slovenskej republiky a vozidlo musí vychádzať z územia Slovenskej republiky.Pokazené vozidlo sa prepravuje výhradne bez nákladu. V prípade minibusov do 9 miest sa prepravuje len pokazené vozidlo s vodičom. Posádka , ktorá je prepravovaná a slúži klientovi ako zárobková činnosť je majiteľ vozidla povinný sa postarať o samostatnú dopravu týchto pasažierov alebo dľa dohody za poplatok .

Za účelom zaevidovania asistenčných produktov naša  spoločnosť ako prevádzkovateľ informačného systému JEFTA Service24,s.r.o. spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu: pohlavie – titul – meno – priezvisko  – adresa bydliska – mobilné telefónne číslo – e-mailová adresu – ičo spoločnosti –  dič spoločnosti – typ vozidla – evč vozidla – vin vozidla,  ktorý je primeraný danému účelu a rozsahu spracovania. Osobné údaje oznamuje zákazník spoločnosti v objednávke. Prevzatím osobných údajov uvedených v objednávke sa spoločnosť zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje všetky osobné údaje a informácie uvedené v objednávke, ako aj údaje získané počas trvania členstva zákazníkov v JEFTA Service24,s.r.o. použiť výhradne v rámci činnosti JEFTA Service24,s.r.o., na evidenciu údajov a na skvalitňovanie služieb. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi dodávateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú ochranu osobných údajov zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej objednávky na www.zltyanjel.sk a odsúhlasením VOP JEFTA Service24,s.r.o. zákazník súhlasí, že budú spracovávané jeho osobné údaje po dobu trvania jeho členstva v JEFTA Service24,s.r.o. a ďalej uchovávané aj po skončení trvania objednávky. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto údaje bezodkladne a nenávratne zlikviduje. Klient JEFTA Service24,s.r.o. je povinný bezodkladne oznámiť každú zmenu týkajúcu sa jeho osobných údajov uvedených v objednávke. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov spoločnosti JEFTA Service24,s.r.o. Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie, týkajúce sa vašich práv pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti ako prevádzkovateľa nájdete na www.zltyanjel.sk.

6.1 Výpoveď Služby je možná výhradne písomnou formou, alebo mailom na zltyanjel@zltyanjel.sk  doručená na korešpondenčnú adresu JEFTA Service24, P.O.BOX 223, Kopčianska 89, 851 01 Bratislava Klient takouto výpoveďou nezískava nárok na vrátenie akejkoľvek časti poplatku za Služby, ktorý uhradil, alebo mailom na zltyanjel@zltyanjel.sk

6.2 ŽLTÝ ANJEL Assistance  sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje o Klientovi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. a nepoužiť tieto údaje na iný účel ako vlastné administratívne, evidenčné a marketingové účely. ŽLTÝ ANJEL Assistance sa taktiež zaväzuje neposkytnúť údaje o Klientovi tretím osobám.

6.3 Klient súhlasí s občasným zasielaním informácií o novinkách a akciách ŽLTÝ ANJEL Assistance prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty.

6.4 ŽLTÝ ANJEL Assistance si vyhradzuje právo neposkytnúť Služby alebo dostupnosť centrálneho dispečingu v prípade živelných katastrof, vojenského konfliktu, či iných prípadov vyššej moci.

6.5 ŽLTÝ ANJEL Assistance ručí len za škody, ktoré vznikli Klientovi priamo pri poskytovaní Služieb ŽLTÝ ANJEL Assistance.

6.6 ŽLTÝ ANJEL Assistance si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia Klienta. Nová verzia Všeobecných obchodných podmienok nahrádza predošlú verziu.

6.7 ŽLTÝ ANJEL Assistance si vyhradzuje právo vypovedať poskytovanie Služieb Klientovi bez udania dôvodu.

6.8 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Týmto dňom súčasne strácajú platnosť a účinnosť VOP JEFTA Service24,s.r.o. platné od 01.01.2015.