Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov pre klientov JEFTA Service asistance24, s.r.o

Asistenčná služba je prevádzkovaná spoločnosťou JEFTA Service asistance24,s.r.o., P.O.BOX 223, 851 01 Bratislava, Slovakia , IČO: 46 773 878  (ďalej len ako „spoločnosť“) pre zákazníkov nakupujúcich asistenčné programy a ďalšie služby stým súvisiace v SR a EÚ. Cieľom asistenčných služieb je poskytovanie služieb pre motoristov a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Asistenčné služby vytvárajú pre zákazníka možnosť využitia rôznych asistenčných produktov na základe evidovaných a zakúpených produktov ( „Všeobecné obchodné podmienky“) , kde si klient môže vybrať z viacerých ponúkaných produktov (ďalej len „účel spracúvania osobných údajov“).

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení[1] alebo Zákone o ochrane osobných údajov[2]. Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade spravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov  spoločnosť  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.  V rámci Asistenčných služieb JEFTA Service asistance24,s.r.o.  sú spracúvané vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.

Poskytnutie Asistenčných služieb  je založené na zmluvnom  a predzmluvnom vzťahu, ktorého ste jednou zo zmluvných strán. Zmluvný vzťah vzniká registráciou v JEFTA Service asistance24 alebo zltyanjel.sk . Osobné údaje poskytnuté pri registrácii na vstup do asistenčných služieb  sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, spoločnosť nemôže s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah, ktorého ste jednou so zmluvných strán, nestanete sa klientom JEFTA Service asistance24 a Žltý Anjel Assistance a nebudete môcť využívať asistenčné služby .

S cieľom podpory je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb , kde spracúvame Vaše osobné údaje, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, formou vyhodnocovania Vášho nákupného správania (profilovanie) a zasielania marketingových ponúk, vrátane informovania o existujúcich zľavách a možných benefitoch na základe Vašich osobných preferencií. V prípade, že si neželáte, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané na priamy marketing, môžete také spracúvanie namietať telefonicky na čísle 18 900. Všetky informácie vám poskytneme mailom na jefta@jefta.skzltyanjel@zltyanjel.sk.

V prípade, že spracúvanie osobných údajov na priamy marketing namietnete, kedykoľvek počas využívania Asistenčných služieb , tak naša spoločnosť prestane Vaše osobné údaje na priamy marketing, vrátane profilovania, spracúvať.

V súlade so „Všeobecnými obchodnými podmienkami “ si môžete pre uplatňovanie svojich práv a požiadaviek vyplývajúcich s poskytovania Asistenčných služieb  kontaktovať nás telefonicky na tel. 18 900. Na základe oprávneného záujmu spoločnosti, s cieľom vyhodnocovania poskytovaných služieb, evidovania reklamácií prevzatých tovarov alebo služieb a zlepšovania kvality poskytovaných služieb, spoločnosť vyhotovuje audiozáznam telefonického hovoru.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania Vášho členstva v poskytovaní Asistenčných služieb  podľa „Všeobecných obchodných podmienok“.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: JEFTA Service asistance24,s.r.o.

Email: zltyanjel@zltyanjel.sk

Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, JEFTA Service asistance24, s.r.o., P.O.BOX 223 , 841 05 Bratislava

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  http://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.